اسامی ادریسی خداوند و معجزات هر یک از آنها

اسماء ادریسی خداوند نامهای معجزه آسایی هستند که عظمت فراوانی دارند و برای حل مشکلات خود می توانید به آنها پناه ببرید. روش ختم هر یک از نامها متفاوت است که در زیر آورده شده است. این نامهای عظیم الشان می تواند راهگشای شما در سختی های زندگی باشد و گره از کارتان بگشاید.

اسامی ادریسی خداوند و معجزات هر یک از آنها

🍀اسم اول
سُبْحَانَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا رَبَّ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ وَارِثَهُ
اگر پادشاه ،حاکم، ارباب، و یا شخص بالادست او از کسی رنجیده باشد و بر او غضب نموده باشد چون به نزد او می رود این اسم را هفتاد بار بخواند و بر خود فوت کند، آن غضب کرده بر وی مهربان شود. و اگر کسی مداومت به خواندن این اسم نماید دل او روشن شود و رازهای مشکل بر او آسان شود و جاه مرتبه او بیشتر شود و اگر با غسل و لباس پاک ۱۲۱ بار بر چیزی خوردنی بخواند و به مطلوب بخوراند چنان مطیع و مهربان بر وی شود که آرام و قرار نداشته باشد.

🍀اسم دوم
یَا إِلَهَ الْآلِهَهِ الرَّفِیعَ جَلَالُهُ
اگر کسی تنگ دست و در نظر مردم حقیر باشد بیست روز هر روز ۱۵ بار بخواند فراخ دستی و جلالت و وسعت در وی پیدا شود و در نظر خلق بزرگ باشد و هر که او را ببیند دوست وی شود و دیگر تنگ دست و درویش نشود.

🍀اسم سوم
یَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِی کُلِّ فِعَالِهِ
هر که روز جمعه وضو سازد و لباس پاکی ببوشد و به مسجد جامع رود و بعد از اقامه نماز جمعه ۲۰۰ بار این اسم را با خلوص بخواند و با اعتقاد درست به نیت هر حاجتی که دارد آن حاجت برآورده شود.

🍀اسم چهارم
یَا رَحْمَانَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ رَاحِمَهُ
اگر کسی تند خو و بد خلق باشد و مردم از دست او در امان نباشند و بخواهی این صفت از او زایل گردد و رحیم دل شود این اسم را با مشک و زعفران بر سرب بنویسید به نام آن شخص و مادرش در منزل آنکس در جای پاکی دفن کنید. و اگر برای محبت سه روز روزه بگیرید و هر روز ۵۰۰ مرتبه این اسم را بخوانید و روز سوم بر خانه ای بروید که درب آن رو به قبله باشد و غسل نمایید و بیرون آیید و این اسم را بر کف دست خود بنویسید و در برابر آن شخص مورد نظر قرار گیرید، او از محبت شما دیوانه شود.


🍀اسم پنجم
یَا حَیُّ حِینَ لَا حَیَّ فِی دَیْمُومِیَّهِ مُلْکِهِ وَ بَقَائِهِ
اگر کسی مریض باشد و اطباء از معالجه وی عاجز باشند این اسم را بمشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با نبات و گلاب حل کنند و بر مریض بخورانند شفا یابد به فرمان خدا. و اگر کسی مداومت نماید هرگز مریض نشود.

🍀اسم ششم
یَا قَیُّومُ فَلَا شَیْ‏ءَ یَفُوتُ عِلْمَهُ وَ لَا یَئُودُهُ
اگر کسی بد فهم و کم ذهن باشد و همه چیز را فراموش کند و یاد نگیرد به مدت ۴۰ روز هر روز به تعداد ۲۱ و یا ۲۷ بار این اسم را بخواند دل وی منور گردد و هر چه بشنود و بخواند فی الفور یاد بگیرد و دیگر فراموش نکند. و اگر کسی گمشده ای دارد روز شنبه ۱۲۰ بار بخواند چون به خواب رود کسی در خواب نشانی از گمشده وی بدهد هر کس مداومت نماید هر گز دزد بر او نزدیک نشود.

🍀اسم هفتم
یَا وَاحِدُ الْبَاقِی أَوَّلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ آخِرَهُ
چون کسی فکر های باطل و خیالبافی بسیار باشد و بدین سبب ناراحت باشد اگر این اسم را بسیار بخواند نجات می یابد. و اگر کسی از چیزی یا کسی خوف و ترس داشته باشد قبل از نماز ظهر غسل کند و نماز خواند. چون فارغ شود ۵۰ بار این اسم را بخواند از ترس و خوف دشمن ایمن گردد و دشمن بر وی مهربان شود.

🍀اسم هشتم
یَا دَائِمُ بِلَا فَنَاءٍ وَ لَا زَوَالٍ لِمُلْکِهِ
اگر کسی بخواهد که در کارها ثابت قدم باشد به نیت آن سه روز روزه بدارد هر روز با وضو ۳۰۰ بار این اسم را بخواند خداوند حاجت او را روا کند.
اگر کسی بخواهد در مقامی همیشه ثابت بماند این اسم را در نگین زرین بنگارد و در انگشتر کند درو شرف آفتاب باشد دولت و رفعت او مستدام بماند.

🍀اسم نهم
یَا صَمَدُ مِنْ غَیْرِ شَبِیهٍ وَ لَا شَیْ‏ءَ کَمِثْلِهِ
اگر در میان زن و شوهر سازگاری نباشد این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه چینی نوشته و به آب چشمه بشویند و آن آب را بیاشامند مهربانی پیدا شود و هرگز خصومت نکنند.

🍀اسم دهم
یَا بَارِئُ فَلَا شَیْ‏ءَ کُفْوُهُ وَ لَا مَکَانَ لِوَصْفِهِ
اگر کسی بخواهد زبان بد گویان بر وی بسته شود و در حق وی بدی نتوانند بکنند، باید از سه مثقال سرب لوحی بسازد و این اسم را با اسم بد خواهان مورد نظر و اسم مادرانشان را در آن لوح نقش کند و در شکم ماهی نهد و در زیر زمین دفن کند. زبان ایشان بر وی بسته شود.

🍀اسم یازدهم
یَا کَبِیرُ أَنْتَ الَّذِی لَا تَهْتَدِی الْقُلُوبُ لِوَصْفِ عَظَمَتِهِ
اگر کسی از دشمن گریخته باشد باید هفت روز روزه بدارد و ترک حیوانی کند. (چیزیکه از حیوان است نخورد و در آن نخوابد) و هر روز ۱۰۰۰ بار این اسم را بخواند چون چنین کند دشمن وی مقهور گردد و اگر کسی قرض دار باشد به این اسم مداومت کند قرض او ادا شود.

🍀اسم دوازدهم
یَا بَارِئَ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِهِ
هر کس این اسم را بخواند و یا بنویسد و با خود دارد از مریضی ایمن باشد و اگر بر کسی نظر زده باشند و یا جادویی کرده باشند بر لوح هفت جوش نقش کند و با خود دارد جادو از وی برود و نظر ازوی دفع شود و وسعت رزق و خوشدلی بروی روی آورد.

🍀اسم سیزدهم
یَا زَاکِی الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ آفَهٍ بِقُدْسِهِ
اگر کسی هفت روز روزه بگیرد طوریکه آخرین روزه به چهارشنبه بیافتند همه روز غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و در مکان خلوت هر روز ۱۰۵۱ و یک بار این اسم را بخواند و در اطراف خود خطی بکشد و بخور خوش بسوزاند. چون روز آخر که چهارشنبه باشد از دعوت فارغ شود هفت نفر مسخّر و مرید وی شوند و آنچه فرمان دهد آنها اطاعت کنند بشرط آنکه در این ایام از جمیع معاصی اجتناب کند و ترک حیوانی نماید.

🍀اسم چهاردهم
یَا کَافِی الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَایَا فَضْلِهِ
اگر کسی حاجتی یا امیدی از کسی دارد که او قبول نمی کند این اسم را با مشک و زعفران بر پوست آهو بنویسد و در خانه آنکس دفن کند مراد وی بزودی برآید.

🍀اسم پانزدهم
یَا نَقِیُّ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ لَمْ یَرْضَهُ وَ لَمْ یُخَالِطْهُ فَعَالُهُ
اگر کسی در دست ظالمی گرفتار باشد و به خواندن این اسم مداومت کند از برکت این اسم از دست آن ظالم رها شود.

🍀اسم شانزدهم
یَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ
اگر کسی کارش بسته شود و از دست و پا و زبانش هیچ کاری بر نیاید باید هفت روز ترک حیوانی نماید و هر روز در جای خلوت این اسم را ۱۱۰ مرتبه و یا ۱۰۰۱ نوبت بخواند باذن خدا کار و گشاده گردد.

🍀اسم هفدهم
یَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَائِقَ مَنُّهُ
اگر کسی تنگ دست و فقیر باشد به این اسم مداومت کند فقر و پریشانی از وی زایل گردد و از تنگ دستی خلاص شود.

🍀اسم هجدهم
یَا دَیَّانَ الْعِبَادِ کُلٌّ یَقُومُ خَاضِعاً لِرَهْبَتِهِ
اگر کسی امانتی مهم را در جایی بگذارد و این اسم را نوشته در لای آن امانت بگذارد از آفت و خیانت محفوظ ماند. اگر بر پارچه حریر بنویسد خیلی خوب خواهد بود.

🍀اسم نوزدهم
یَا خَالِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلٌّ إِلَیْهِ مَعَادُهُ
اگر کسی غایبی داشته باشد این اسم را ۵۰۰۰ بار بخواند بزودی آن غایب مراجعت نماید و در آمدن بی قرار باشد.

🍀اسم بیستم
یَا رَحِیمَ کُلِّ صَرِیخٍ وَ مَکْرُوبٍ وَ غِیَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ
اگر کسی خواهد شخصی را دوست و شیفته خود کند به نحویکه او آرام و قرار نگیرد، این اسم را به مشک و زعفران و گلاب بنویسد به نام او و مادرش و بنام خود و مادرش و هزار بار این اسم را به همین نام ها نیت کرده و بخواند و نوشته را در آب اندازد.

🍀اسم بیست و یکم
یَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ کُنْهَ جَلَالِهِ وَ مُلْکِهِ وَ عِزِّهِ
هر که این اسم را تا مدت دوازده روز هر روزی هزار بار بخواند عجایب بسیار بر وی کشف شود و در پیش بزرگان و مقامات عزیز و مقبول القول و با عزت گردد.

🍀اسم بیست و دوم
یَا مُبْدِعَ [مُبْدِئَ‏] الْبَدَائِعِ لَمْ یَبْغِ فِی إِنْشَائِهَا عَوْناً مِنْ خَلْقِهِ
اگر کسی هر روز روزی نود بار این اسم را بخواند بسیاری از چیزهای پنهانی بر وی آشکار گردد و منفعت ها بیند و هر مرادی که داشته باشد برآورده شود.

🍀اسم بیست و سوم
یَا عَلَّامَ الْغُیُوبِ فَلَا یَئُودُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ حِفْظِهِ
اگر کسی هر روز روزی ۱۰۰۱ یک بار بخواند دولت و اقبال بر وی روی نماید و در میان خلایق عزیز و بزرگ باشد و هیچکس نتواند به او ضرر رساند و جمیع مهمات او بخوبی کفایت گردد.

🍀اسم بیست و چهارم
یَا حَلِیمُ ذَا الْأَنَاهِ فَلَا یَعْدِلُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ خَلْقِهِ
هر کس به این اسم مداومت نماید هیچکس با او مجادله و مقابله نتوان کرد و هر چه او بگوید همه قبول کنند و اگر ۴۱ بار بر میوه (به یا سیب) بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست و مهربان گردد. و اگر این اسم را بنویسد بنام مطلوب و مادرش و طالب و مادرش و از جایی بلند آویزان کند همین خاصیت را خواهد داشت.

🍀اسم بیست و پنجم
یَا مُعِیدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ
اگر کسی از شهر خود آواره گردد هر روز این اسم را ۹۹بار بخواند به وطن خویش باز گردد و اگر به همین عدد کسی بخواند فتح بسیار در کار او پیدا شود و زبان جمله بدگویان بر وی بسته گردد.

🍀اسم بیست و ششم
یَا حَمِیدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَنِّ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ
اگر کسی این اسم را بسیار بخواند هر چند در نظر مردم بی مقدار باشد محترم و مکرم گردد و خدای تعالی چنان نعمت بر وی دهد که از حساب آن عاجز ماند و به مرتبه ای رسد که تمام خلق بر او حسد ورزند و هر چه بیشتر بخواند بهتر است. و هر وقتیکه دویست هزار مرتبه تمام شود مادام العمر روزی ۱۰۰۰ بار بخواند بسیار بسیار مجرب و آزموده است.

🍀اسم بیست و هفتم
یَا عَزِیزُ الْمَنِیعُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا شَیْ‏ءَ یُعَادِلُهُ
اگر دو کس و یا دو لشکر در جنگ و مخاصمه باشند این اسم را بر آنها بخوانند بین آنها صلح و دوستی پدید می آید و اگر مداومت کنند عزیز و مکرم شوند و هیچکس با خواننده این اسم نتواند دشمنی کند.

🍀اسم بیست و هشتم
یَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِیدِ أَنْتَ الَّذِی لَا یُطَاقُ انْتِقَامُهُ
اگر کسی گم کرده ای داشته باشد و یا امانتی به کسی داده باشد و نتواند آن را دوباره پس بگیرد این اسم را ۲۰۰ بار بخواند بنام آنکس البته گم شده پیدا شود و امانت باز گردانده شود . و اگر مردی را بسته باشند این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با گلاب بشویند و به آن مرد بدهند گشاده گردد.

🍀اسم بیست و نهم
یَا قَرِیبُ الْمُتَعَالِی فَوْقَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ
اگر کسی به خواندن این اسم مداومت کند در نظر خلق عزیز و مکرم شود و برای دوستی و دشمنی و زبان بند و بستن خواب کسی و خیلی چیز های دیگر نافع است که بیش از این از شرح آنها معذورم.

🍀اسم سی ام
یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ بِقَهْرِ عَزِیزِ سُلْطَانِهِ
اگر کسی کار و بار او بسته باشد و هیچ کار به مراد وی انجام نگیرد بگیرد دل گوسفند سیاه را و ۷۰۰ مرتبه این اسم را بر آن بخواند و بر آن دل گوسفند فوت کند و بعد این اسم را بنویسد و در میان آن دل بگذارد و در مسجد دفن کند کار او گشاده گردد. و به جهت هلاکت دشمن یک هفته هر روزی هزار بار با اعتقاد درست بخواند که دشمن هلاک شود و به جهت دوستی ۷۰۰ بار بر شکر بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست او شود.

🍀اسم سی یکم
یَا نُورَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدَاهُ أَنْتَ الَّذِی فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُورُهُ
اگر کسی را دشمنی باشد و بخواهد بر وی فایق آید روز یکشنبه روزه بگیرد و آنگاه غسل کند و جامه پاک بپوشد و به صحرای خالی از آدم و حیوان برود ۱۷۰۰ بار این اسم را بخواند و حاجت طلبد بر دشمنش ظفر یابد بفرمان خدای تعالی.

🍀اسم سی دوم
یَا قُدُّوسُ الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ فَلَا شَیْ‏ءَ یُعَازُّهُ مِنْ خَلْقِهِ
اگر بخواهی کسی را ذلیل کنی و یا آنکه عزیز نمایی طوریکه از گدایی به پادشاهی رسد و آنچه بخواهی بر او میسر شود در مدت یکماه مداومت به خواندن این اسم نماید و هر چه بیشتر خواند نافعتر خواهد بود و بعد از یکماه هم همیشه مشغول خواندن باشد بهتر بود و تاثیرش بیشتر شود.

🍀اسم سی و سوم
یَا عَالِی الشَّامِخُ فَوْقَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ
اگر کسی در رنج و بلا و شدت باشد این اسم را بخواند رفع گردد و اگر بخت کسی بسته شده باشد به این اسم مداومت نماید بختش باز شود و اگر کار کسی بسته شده باشد بگیرد دل گوسفند سیاه نر را بر آن ۷۰۰ بار بخواند و فوت کند و اسم را بنویسد و درمیان دل بگذارد و در زیر سقف مسجدی دفن کند گشاده گردد و روشنی در کارش ظاهر شود.

🍀اسم سی و چهارم
یَا مُبْدِئَ الْبَدَایَا وَ مُعِیدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ
اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید کارهای دینی و دنیوی او آراسته شود و همه کس مطیع وی شوند.

🍀اسم سی و پنجم
یَا جَلِیلُ الْمُتَکَبِّرُ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَ الصِّدْقُ وَعْدُهُ
اگر کسی مریضی سخت داشته باشد این اسم را سه بار بر او بخوانند و بر او بدمند شفا یابد و اگر حکم قتل کسی را صادر کرده باشند سه بار این اسم را بر او بخوانند و فوت کنند از مرگ خلاص شود. و اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید نزد بزرگان محترم گردد و همه محتاج وی شوند.

🍀اسم سی و ششم
یَا مَحْمُودُ فَلَا تَسْتَطِیعُ الْأَوْهَامُ کُلَّ شَأْنِهِ وَ مَجْدِهِ
اگر کسی مدت چهل روز ترک حیوانی کند و تر شغل دنیا نماید و بی تکلّم (بدون حرف زدن) هر روز و هر شب ۱۰۵۹ مرتبه این اسم را بخواند صاحب نفس قدسی و مقامات عالیه گردد و همه چیز در اطاعت او باشد و عجایب ها مشاهده کند.

🍀اسم سی و هفتم
یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ ذَا الْعَدْلِ أَنْتَ الَّذِی مَلَأَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ عَدْلُهُ
اگر کسی خواهد که خدا از گناهان او در گذرد و شهره آفاق شود به این اسم مداومت کند مراد حاصل شود.

🍀اسم سی هشتم
یَا عَظِیمُ ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ وَ ذَا الْعِزِّ وَ الْمَجْدِ وَ الْکِبْرِیَاءِ فَلَا یَذِلُّ عِزُّهُ
اگر کسی مدیون باشد به این اسم مداومت نماید به زودی دینش ادا شود. اگر پادشاه یا بزرگی بر او غضب نماید ۱۰۰۰ بار بخواند غضب پادشاه یا ارباب به مهربانی و دوستی تبدیل شود.

🍀اسم سی و نهم
یَا عَجِیبُ فَلَا تَنْطِقُ الْأَلْسِنَهُ بِکُلِّ آلَائِهِ وَ ثَنَائِهِ
اگر کسی قسمت دنیایی خواهد و یا هر مرادیکه داشته باشد به خواندن این اسم مداومت نماید جمیع مراد و خواسته وی حاصل شود.

🍀اسم چهلم
یَا غِیَاثِی عِنْدَ کُلِّ کُرْبَهٍ وَ یَا مُجِیبِی عِنْدَ کُلِّ دَعْوَهٍ أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ الصَّلَاهَ عَلَى نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَاناً مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ أَنْ تَحْبِسَ عَنِّی أَبْصَارَ الظَّلَمَهِ الْمُرِیدِینَ بِیَ السُّوءَ وَ أَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا یُضْمِرُونَ إِلَى خَیْرِ مَا لَا یَمْلِکُهُ غَیْرُکَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَ مِنْکَ الْإِجَابَهُ وَ هَذَا الْجُهْدُ وَ عَلَیْکَ التُّکْلَانُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ‏.

اگر کسی این اسم را همیشه بخواند نزد سلاطین عزیز و مکرم گردد و هیچکس بر وی دست نیابد و از دزدان و غیره در امان باشد و باید این اسم را نوشته و نزد خود نگهدارند و هرگز از خود دور نکنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.