تقویت تمرکز و تصور کردن

تقویت تمرکز و تصور کردن

در این مقاله موفقیت به بررسی تقویت تمرکز و تصور کردن و تاثیر آن بر ذهن نیمه هوشیار می پردازیم.

مشخص کردن رقم:

وقتی نخستین گام را بر می دارید و بر آن می شوید که رقم پولی مورد نظرتان را مشخص سازید لحظاتی به این رقم بیندیشید. چشمهایتان را ببندید و بکوشید که ظاهر ذهنیت پول مورد نظر را در ذهن خود ببینید. دست کم روز یک بار این عمل ار تکرار کنید. وقتی این تمرینات را انجام می دهید، دستور العملهای اراده شده در مقاله های قبل را انجام دهید.

ذهن نیمه هوشیار:

در اینجا با حقیقتی رو به روی می شویم. ذهن نمیه هوشیار هر دستور را که همراه با ایمان و باور و عمل به او داده می شود می پذیرد. اما لازماست که این دستورات بارها و بارها به شکل تکرا اراده شوند تا در ذهن نیمه هوشیار جای بگیرند. اکنون زمان آن رسیده که به طور قانون ذهن نیمه هوشیار خود را فریب دهید. کاری کنیدکه ذهنتان باور کند که میتواند پول موردن نظر شما را به دست آورد. کاری کنید که گمان کنید این پول پیشایپیش انتظار شما را می کشد. و اینکه ذهن نیمه هوشیار شما باید با برنامه های عملی برای تحصیل پولی که از آن شماست اقدام کند.

اکنون اندیشه را که در پاراگراف گذشته خواندید به تصور خود منتقل سازید و ببینید که چگونه به کمک این تصویر میتوانید برنامه های عملی برای فراهم آوردن پول،از طریق تبدیل میل خود به آن ایجاد کنید.

تقویت تمرکز و تصور کردن

دریافت الهام:

منظر یک برنامه قطعی و صدر در صد مشخص نباشد. مترصد آن نباشیدکه بی درنگ به برنامه ای مشخص برای تبدیل میل خود به پول برسید. به جای آن خود را صاحب آن پول ببنید. و مطمئن باشید که ذهن نیمه هوشیار شما برنامه یا برنامه های مورد نیاز شما را طراحی خواهد کرد. مترصد این برنامه ها باشید. و وقتی آنها را یافتید بی درنگ آنها رابه مرحله اجرا بگذارید.

احتمالا برنامه ها به کمک حس ششم به ذهن شما خطور می کنند. حالتی الهام بخش دارند. با آنها رفتاری احترام آمیز داشته باشید و به محض دریافت روی آن عمل کنید.

وقتی پول مورد نظر را ذهن تصویر می کنید و آن را با چشمان بسته در ذهن خود می بینید، به این نکته توجه کنید که میخواهید ذر ازا تحصیل این پول چه بهایی بپردازید و این نکته بسیار مهمی است.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.