تلقین دومین گام به سوی ثروت

تلقین دومین گام به سوی ثروت

در مقاله های قبل درباره موفقیت و تاثیر خواست و اراده صحبت کردیم در این مقاله موفقیت به تلقین دومین گام به سوی ثروت می پردازیم.

ایمان مهمترین عنصر ذهن است. و وقتی ایمان با اندیشه درهم می آمیزد ذهن نیمه هوشیار بی درنگ ارتعاش آن را درک می کند و آن را به فراست لایتناهی تبدیل می نمایید.

ایمان، عشق و میل جنسی از جمله نیرومند ترین احساسات ما هستند، وقتی این سه درهم می آمیزند بر اندیشه انسان چنان تاثیری می گذارند که بی درنگ ذهن نیمه هوشیار انسان را متحول می سازند، در آنجا معنا و مفهومی معنوی پیدا می کنند تا به فراست نامحدود منتهی شوند.

تلقین دومین گام به سوی ثروت

چگونه ایمان را در خود ایجاد کنیم؟

میتوانید به کمک تلقین به خود، اشتیاق را به معادل فیزیکی یا پولی آن تبریل کنید. ایمان حالتی از ذهن است که میتوان آن را به کمک تایید آموزش هایی تکراری برای ذهن نیمه هوشیار و به کمک اصل تلقین به خود ایجاد نمود.

چرا این مقاله را می خوانید؟ طبیعتا هدف شما این است که تبوانید یک تاکنش فکری، ناملموس اشتیاق را به معادل فیزیکی یعنی پول و.. تبدیل کنید. با استفاده از راهنمایی مقالات موفقیت میتواید ذهن نیمه هوشیار خود را متقاعد سازید که آنچه را می خواهید و مترصد آن هستید به دست آورید. ذهن نیمه هوشیار شما با توجه به این باور اقدام می کند. ذهن نیمه هوشیار به شما ایمان و باوری می دهد تا به کمک برنامه های قطعی و شخصی به آنچه می خواهید دست یابید.

ایمان حالتی از ذهن است که آن را به ارائه خود و پس از آنکه به ۱۳ اصل مورد اشاره مسلط شدید ایجاد می کنید. زیرا این حالتی از ذهن است که به صورت خود به خود و به کمک استفاده از این اصول ایجاد می شود.

ایجاد ایمان:

تلقین دومین گام به سوی ثروت

تکرار تایید سفارش که به ذهن نیمه هوشیار خود می دهید تنها روش شناخته شداه ای است که میتواند باور ایمان را در شما ایجاد کند.

احتمالا توضیح زیر به روشن شدن مطلب کمک می کند. ببینید که انسان چگونه جنایتکار می شود.

یک از متخصصینی جرم شناسی می گوید:” وقت کسی برای نخستین بار جرمی مرتکب می شود. احساس بسیار بدی پیدا می کند. اما اگر مدتی تماس خد را با جرم حفظ کند به آن عادت می کند. و آن را درخود تداوم می بخشد، اگر به قدر کافی با آن بماند آن را در آغوش می کشد و تخت تاثر آن قرار می گیرد.”

میتوان گفت هر اندیشه که به تکرار به ذهن نیمه هوشیار برسد جذب آن می شود. و به تدریج این ذهنیت حالت فیزیکی می گیرد. به عبارت دیگر افکاری که حالت احساس پیدا می کنند و با ایمان همراه می شوند بی درنگ به یک عنصر فیزیکی مبدل می گردند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.