شعر کودکانه و جالب “رفتم بالا مورچه بود”

فیل بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا فیل بود

خرطوم اون بیل بود

گوشهاش نون لواش بود

راه رفتنش یواش بود

دندونای بلند داشتانگار دو کله قند داشت

پاهاش ستون ستون بود

قد یه ساختمون بود

اومدم پایین موش بود

یه دم یه سر دو گوش بود

فیله پسرعموش بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

گیلاس بود

رفتم بالا گیلاس بود

خوشگل و خوش لباس بود

روشاخه ها تاب می خورد

آفتاب و مهتاب می خورد

صورتشو بوسیدم

ولی اونو نچیدم

اومدم پایین گوش بود

گوش مال خرگوش بود

به جای گوشواره هم

دوتا گیلاس روش بود

کندو بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا کندو بود

مثل گل ها خوشبو بود

دیدم هزار تا زنبور

دارن میان از آن دور

ترسیدم از نیششون

دور شدم از پیششون

اومدم پایین عسل بود

دست حسن کچل بود

عسل نبود موم بود

حسن نبود عموم بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

ماه بود

رفتم بالا ماه بود

تا اونجا خیلی راه بود

دیدم که خسته هستم

رفتم تو ماه نشستم

یه آدم فضایی

با چشمهای طلایی

اومد جلو نگام کرد

چراغ زد و سلام کرد

دیدم چه مهربونه

آوردمش به خونه

اومدم پایین، زمین بود

سوغات من همین بود

مگس بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا مگس بود

کوچیک قد عدس بود

ویز ویز ویز پر میزد

به هر جایی سر میزد

نشست رو قندونمون

رو سفره نونمون

اومدم پایین میز بود

بشقاب های تمیز بود

گفتم مگس بفرما

هستی تو مهمون ما

خواهرم ایش و فیش کرد

با دست مگس رو کیش کرد

مداد بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا مداد بود

زرنگ و باسواد بود

نوک نوک می زد به دفتر

می رفت به این ور اون ور

تیک تیک و تاک تاک می کرد

خط می کشید پاک می کرد

اومدم پایین دفتر بود

زنگ چی بود؟ هنر بود

مداد برام موش کشید

گربه و خرگوش کشید

نون بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا نون بود

چه نونی؟ تافتون بود

خوردم دیدم چه نرمه

چه خوبه وقتی گرمه

اومدم پایین تنور وبد

تو اون آتیش و نور بود

کاری کارستون می کرد

سخت ها رو آسون می کرد

خمیرها رو می گرفت

می پخت و تافتون می کرد

مورچه بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا مورچه بود

رو دیوار کوچه بود

دیدم یه پاش شکسته

به پاش یه پارچه بسته

گفتم خدا بد نده

کلاغ به پات نوک زده؟

گفت آره دیوونه بود

به دنبال دونه بود

هی قار و قار و قار کرد

نوکم زد و فرار کرد

اومدم پایین لونه بود

لونه پر از دونه بود

بلال بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا بلال بود

بلاله سبز و کال بود

موی طلایی رنگ داشت

دندونای قشنگ داشت

شیری بودند دندوناش

دستش زدم گفت یواش

اومدم پایین ذغال بود

رو آتیشاش بلال بود

مثل خودم خوشحال بود

نور بود

شعر کودکانه و جالب "رفتم بالا مورچه بود"

رفتم بالا نور بود

دیدم از اون دور بود

نور چی بود؟ ستاره

به من می کرد اشاره

ستاره چند تا پر داشت

از دل من خبر داشت

تا چشمش افتاد به من

یک پرشو داد به من

اومدم پایین تاریک بود

جلوم راهی باریک بود

یهو پرم روشن شد

چراغ راه من شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.