تفسیر داستان سفید برفی از دید داستان شناسی

داستان نشان می دهد زمانی تغییر رخ می دهد که فرد بتواند چیزی که تا آن زمان دوست داشته است را رها کند. این داستان ها به کودک می آمورد که نبایداز تغییر بترسند و اگر نگاه به آینده روشنتری دارند باید بتوانند از گذشته عبور کنند.

هر پدر و مادری هم که به کودک خود حسادت بورزند و نتوانند تفاوت میان خود و فرزندشان را بپذیرند هم فرزند خود را به خطر انداخته اند و هم خود را به طور قطع نابود می سازند.

Continue reading